آرشیو دسته بندی: گلخانه

انواع سازه گلخانه

برای بررسی سازه های گلخانه باید به این نکته دقت داشته باشیم که گلخانه یک واحد علمی صنعتی ، تولیدی و تجاری  است و نباید به چشم یک واحد کشاورزی سنتی به آن نگاه گرد. قیل از پرداختن به انواع سازه ها به برخی از مهمترین مزایای کشت گلخانه ای می پردازیم : تولید در […]